MKS Sambor

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZEBRANIU SPRAWOZDAWCZYM MKS "SAMBOR" TCZEW

2015-10-23 22:30:00

 

  Tczew 23.10.2015r

                                                            

 

 

  ZAWIADOMIENIE

           

            Zgodnie z  ustawą o Stowarzyszeniach zwołuje się Walne Zebranie Sprawozdawcze MKS „SAMBOR” Tczew na dzień 23.11.2015r. o godzinie 18,30 w świetlicy Gimnazjum nr 3 w Tczewie przy ul. Wł. Jagiełły 8 w  I  terminie, a jeżeli nie będzie wymaganej większości o godzinie 18,45 w II terminie.

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA    SPRAWOZDAWCZEGO MKS SAMBOR TCZEW W DNIU 23. 11. 2015 roku.

 

1.    Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczego.

2.    Wybór przewodniczącego Zebrania i protokolanta.

3.     Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej,  Komisji Uchwał i wniosków.

4.   Sprawdzenie zdolności Zebrania do podejmowania uchwał – Komisja Skrutacyjno Mandatowa.

5.       Przyjęcie porządku obrad Zebrania.

6.       Zapoznanie się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Stowarzyszenia w roku       2014.

 

7.   Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2014 rok.

8.      Wystąpienie skarbnika Klubu – przedstawienie sprawozdania finansowego za 2014 rok.

9.   Zapoznanie się ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej z działalności w roku 2014.

10.     Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielania Zarządowi – na wniosek Komisji Rewizyjnej – absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014.

11.     Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielania Komisji Rewizyjnej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014.

12.   Podjęcie uchwały o zmianie w statucie w & 5 w punkcie 2 - poprzez dopisanie „ i seniorów”

      13.  Wolne wnioski i dyskusja.

14.   Zakończenie Zebrania.

 

 

                                                                                 Prezes MKS „SAMBOR” Tczew

                                                                                        Eugeniusz Markowicz