MKS Sambor

ZAWIADOMIENIE O ZWEBRANIU SPRAWOZDAWCZYM MKS SAMBOR TCZEW

2018-04-18 10:51:00

                                                                                Tczew 18.04.2018r       

                                                           

  ZAWIADOMIENIE

           

            Zgodnie z  ustawą o Stowarzyszeniach zwołuje się Walne Zebranie Sprawozdawcze MKS „SAMBOR” Tczew na dzień 21.05.2018r. o godzinie 18,45 w świetlicy Gimnazjum nr 3 w Tczewie przy ul. Wł. Jagiełły 8 w  I  terminie, a jeżeli nie będzie wymaganej większości o godzinie 19,00 w II terminie

PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA    SPRAWOZDAWCZEGO MKS SAMBOR TCZEW W DNIU 21. 05. 2018 roku.

1.    Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczego.

2.    Wybór przewodniczącego Zebrania i protokolanta.

3.     WybórKomisjiMandatowo–Skrutacyjnej, Komisji Uchwał i wniosków.

4.  Sprawdzenie zdolności Zebrania do podejmowania uchwał – Komisja Skrutacyjno Mandatowa.

5.       Przyjęcie porządku obrad Zebrania.

6.       Zapoznanie się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Stowarzyszenia w roku       2017.

 7.   Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2017 rok.

8.      Wystąpienie skarbnika Klubu – przedstawienie sprawozdania finansowego za 2017 rok.

9.   Zapoznanie się ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej z działalności w roku 2017.

10.     Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielania Zarządowi – na wniosek Komisji Rewizyjnej – absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017.

11.     Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielania Komisji Rewizyjnej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017

 12.  Wolne wnioski i dyskusja.

13.   Zakończenie Zebrania.

 

                                   Prezes MKS „SAMBOR” Tczew

                                    Eugeniusz Markowicz